Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Advokatbyrån Eden Advokatbyrå AB 556999-9807 (”Byrån”) tillhandahåller till sina klienter som är privatpersoner, dödsbon eller i övrigt inte utgör juridiska personer (”Klienten”). Villkoren kan från tid till annan komma att ändras av Byrån. Den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webbplats www.advokateden.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade versionen har lagts ut på vår webbplats. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för Byråns tjänster.

1. Arvoden och kostnader

1.1 Byrån tillämpar normalt en timarvodesnorm som framgår av Rättshjälpsmyndighetens fastslagna timtaxor.

1.2 Byrån medverkar till att undersöka möjligheterna för Klienten att få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner (Rättshjälp) eller försäkringsskydd (Rättsskydd).

1.3 För det fall Klienten har rätt till Rättshjälp eller kan nyttja Rättsskydd tillämpas normalt timkostnadsnormen som fastställs av regeringen och Domstolsverket. För det fall Klienten inte har rätt till Rättshjälp eller att nyttja Rättsskyddet begär Byrån regelmässigt in ett förskott på arvode. Storleken på förskottet är beroende på förhållanden i det enskilda fallet. Förskott utgör klientmedel.

1.4 Utöver arvoden kan utlägg för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar Byrån begränsade utgifter för Klientens räkning och debiterar dem i efterskott, men Byrån kan komma att be om förskott eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Klienten för betalning.

1.5 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Byrån genom att begära att Byrån frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Byrån utfört och för de kostnader och utlägg Byrån haft före det att uppdraget upphörde.

1.6 Byrån har rätt att fakturera dess arbete löpande eller genom en preliminär faktura för arbete utfört under en viss tidsperiod (á conto). Vid á contofakturering ska den slutliga fakturan för uppdraget ange det totala arvodet med avdrag för vad som erlagts á conto.

1.7 Utebliven betalning av förskott, delfaktura eller á conto faktura kan medföra att Byrån väljer att avsluta uppdraget.

2. Identifiering och personuppgifter

2.1 Enligt lag måste Byrån för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera sig om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Byrån kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Klienten och annan person som för Klientens räkning är involverad i uppdraget och, för ett dödsbo, de fysiska personer som är dödsbodelägare liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Byrån är även skyldig att verifiera den information som lämnas till Byrån och för detta ändamål kan Byrån komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som Byrån inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Byrån att behålla.

2.2 Byrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Byrån är också förhindrad enligt lag att underrätta Klienten om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är Byrån skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 Byrån kan inte hållas ansvariga för skada som Klienten förorsakas till följd av att Byrån iakttagit de skyldigheter såsom Byrån har uppfattat åligger den enligt punkterna 2.1 och 2.2.

2.4 Byrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Dessa personuppgifter kan komma att kompletteras genom att Byrån inhämtar uppgifter från privata eller offentliga register. Personuppgifterna behandlar Byrån i samband med utvärdering av om Byrån kan åta sig ett uppdrag samt för administration och utförande av uppdraget. Behandlingen av personuppgifter sker även för att Byrån ska kunna fullgöra dess skyldigheter enligt punkterna 2.1-2.2 ovan.

A) Personuppgifter som kan komma att samlas in från dig

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med uppdragets utförande t.ex. vid kontakter med myndigheter för din räkning. Personuppgifter kan också komma från tredje part t.ex. genom publika tillgängliga källor såsom skattemyndighetens register m.m.

De personuppgifter som samlas in är identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer, adress.

B) Hur dina personuppgifter kan komma att användas och syftet därmed

Det som sägs vid samtal med dig och övriga kan komma att antecknas och sparas i minst tio år.

Huvudsyftet med uppgifterna är att kunna ge dig som klient så god juridisk rådgivning som möjligt, uppfylla krav på bokföringslagstiftning och uppnå kundkännedom.

Personuppgifterna kommer inte lämnas ut i marknadsföringssyfte.

Personuppgifterna omfattas av sekretess och kommer stanna inom Eden Advokatbyrå AB.

Dina personuppgifter såsom namn, adress och i vissa fall arbetsredogörelser kan lämnas ut till bokföringsbyrå som tecknat sekretessavtal med advokatbyrån.

Eden Advokatbyrå AB vidtar tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

C) Begära radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om

  • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen 
  • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling
  • behandlingen är olaglig

Till följd av lagstiftningen för advokatverksamhet är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under en tioårsperiod, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

D) Begränsning av behandling av personuppgifter

Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagligheten för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du inte har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig kan du istället begära att behandlingen av dessa uppgifter begränsas till endast lagring. Om behandlingen av de uppgifter som vi har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också kräva att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Vi får behandla dina uppgifter i andra syften om det är nödvändigt för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

E) Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart Genom att anlita Byrån samtycker Klienten till att Byrån behandlar Klientens personuppgifter (inklusive sådana som Byrån eventuellt själva inhämtar) för de ändamål som anges i denna punkt 2.

3. Rådgivning

3.1 Byråns rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för Byrån samt de instruktioner Klienten ger Byrån. Byråns råd, tjänster och produkter är utformade enbart baserat på de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för Byrån i det enskilda uppdraget. Byrån har rätt att förlita sig på att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta. Därför kan Klienten inte heller förlita sig på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om Byrån inte avtalar något annat omfattar dess rådgivning i ett specifikt uppdrag inte möjliga skattekonsekvenser.

3.2 De råd Byrån lämnar till Klienten i ett uppdrag är baserade på rättsläget vid den tidpunkten de lämnas. Om parterna inte särskilt avtalat annat, åtar Byrån sig inte att uppdatera de råd Byrån lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

3.3 Byrån tillhandahåller inte rådgivning om, eller baserad på, rättsläget i någon annan jurisdiktion än den svenska såvida inte Byråns jurist även är kvalificerad inom en annan jurisdiktion och Byrån har samtyckt till att lämna rådgivning om rättsläget i den jurisdiktionen. Baserat på Byråns allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan den komma att uttrycka generella uppfattningar om rättsläget i andra länder. Detta gör Byrån i så fall enbart för att dela med sig av dess erfarenheter och vad Byrån uttrycker i dessa fall utgör inte rådgivning som Klienten har att förlita sig på. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från jurister verksamma i den andra jurisdiktionen. I mån av möjlighet hjälper Byrån dock gärna Klienten med att etablera kontakt med sådana jurister.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Klientens avtal ingås endast med Byrån och inte med någon annan till Byrån närstående eller anknuten juridisk eller fysisk person såvida inte annat följer av tvingande lag.

4.2 Byråns ansvar för ren förmögenhetsskada som Klienten vållas till följd av fel eller försummelse från Byråns sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av tjugofem gånger arvodet för uppdraget och tio miljoner kronor.

4.3 Byrån åtar sig inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Klientens användning av dokument eller annan rådgivning från Byrån. Om det inte är särskilt avtalat åtar sig Byrån inte att ansvara för att fastställda tidpunkter innehålls eller för att någon del av arbetet för Klienten inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att Byrån inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta arbetet på grund av omständigheter utanför Byråns kontroll.

4.4 Byrån ger inte råd om möjliga skattekonsekvenser och Klienten ombeds därför att kontakta exempelvis en revisor för att klargöra sådana konsekvenser.

4.5 Oavsett övriga bestämmelser i denna punkt (punkt 4), ansvarar Byrån alltid gentemot Klienten för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

4.6 Byrån har för dess verksamhet anpassade ansvarsförsäkringar.

4.7 Byråns ansvar ska reduceras med det belopp som Klienten kan erhålla ur försäkring som Klienten har tecknat eller som Klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som Klienten ingått eller är förmånstagare till.

4.8 Andra fackmän och rådgivare ska anses vara oberoende av Byrån oavsett om Byrån anlitat dem eller om Klienten kontrakterat dem direkt. Byrån ansvarar således inte för andra fackmän och rådgivare, vare sig för valet av dem eller för de råd och andra tjänster som de tillhandahåller.

5. Kommunikation

5.1 Byrån kommunicerar med dess klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka Byrån inte tar något ansvar. Om Klienten skulle föredra att inte kommunicera via internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta ansvarig jurist.

5.2 Byråns spam- och virusfilter samt andra säkerhetssystem kan ibland filtrera bort eller avvisa även legitim e-post. Klienten måste därför följa upp viktig e-post och erhålla bekräftelse av mottagandet per telefon om någon bekräftelse inte erhålls per e-post.

6. Immateriella rättigheter och sekretess

6.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Byrån genererar för dess klienter tillhör Byrån, men Klienten har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Dokument eller annat arbetsresultat som genereras av Byrån får inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål om inte en särskild överenskommelse har träffats om detta mellan Byrån och Klienten.

6.2 Byrån skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som Klienten lämnar till Byrån.

6.3 Om Klienten tillåter att Byrån anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har Byrån rätt att lämna ut material och övrig information som Byrån anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för Klienten. Detsamma gäller material och övrig information som Byrån erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som Byrån utfört enligt punkt 2.

6.4 Om Byrån utför ett uppdrag för fler än en klient föreligger rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat Byrån även till de andra klienterna. I vissa fall föreligger dessutom en advokatetisk skyldighet att göra det.

7. Intressekonflikt

Byrån kan vara förhindrad att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför Byrån en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan Byrån åtar sig ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att Byrån är förhindrade att företräda Klienten i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa vinnlägger Byrån sig om att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att Klienten före och under uppdraget förser Byrån med den information som Klienten bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

8. Tillämplig lag och tvistelösning

8.1 Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar som rör Byråns uppdrag för Klienten regleras av svensk rätt.

8.2 Vid tvist i anledning av Byråns uppdrag ska i första hand en samförståndslösning sökas. Tvist i anledning av Byråns uppdrag kan därefter prövas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd om grunden för tvisten har uppstått efter den 11 januari 2016.

8.3 Tvist i anledning av dessa allmänna villkor, Byråns uppdrag eller våra tjänster ska i annat fall avgöras vid allmän domstol.

Rulla till toppen